ภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ ในผู้ป่วยที่มีภาวะ PCOS
โดย นพ. ชัยสึก จิวะธนะพร
 
     ภาวะที่มีถุงน้ำมากในรังไข่ (PCOS) (polycystic ovarian syndrome) เป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยในคู่สมรสที่มีบุตรยาก ภาวะ PCOS นี้จะประกอบด้วยลักษณะเฉพาะดังนี้
   - มีระดับฮอร์โมนเพศชายสูงกว่าปกติ หรือมีลักษณะที่บ่งบอกว่ามีฮอร์โมนเพศชาย เช่น สิวขึ้นเยอะ หน้ามัน มีขนที่แขนขาเส้นหนาดำ
   - ภาวะผิดปกติของรอบระดู อันเนื่องจากการทำงานของรังไข่ผิดปกติ ที่พบบ่อยมักจะเป็นรอบระดูที่ยาวนานกว่าปกติ ( เช่น สตรีปกติจะมีรอบระดู 28-30 วัน แต่กรณีที่เป็นภาวะนี้ จะมีรอบระดูห่างเกิน 33-35 วัน )
   - ลักษณะของรังไข่มีถุงน้ำเล็กๆจำนวนมาก ซึ่งตรวจพบได้จากการอัลตราซาวด์
 

 
     ได้มีการกล่าวถึงภาวะ PCOS นี้กับการมีบุตรยากไปบ้างพอควรแล้ว แต่ในบทความนี้จะกล่าวถึง ภาวะ PCOS กับภาวะแทรกซ้อนในหญิงตั้งครรภ์
      มีการศึกษาเปรียบเทียบมากมายที่แสดงให้เห็นว่า ภาวะ PCOS เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนในหญิงตั้งครรภ์ เมื่อเทียบกับสตรีที่อยู่ในภาวะปกติ ซึ่งในการรวบรวมข้อมูลการศึกษาจำนวนมากพบว่า ภาวะ PCOS
   - เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด ครรภ์เป็นพิษ ความดันโลหิตสูงในขณะตั้งครรภ์ 3-4 เท่า
   - เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเบาหวานในขณะตั้งครรภ์ 3 เท่า
   - เพิ่มความเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนด 2 เท่า
   - และลักษณะที่พบได้ในผู้ป่วย PCOS เช่น การมีระดับฮอร์โมนเพศชายสูง ความอ้วน ภาวะดื้ออินสุลิน จะทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการคลอด และภาวะแทรกซ้อนในทารกแรกคลอดด้วย
   - ยังมีบางรายงานพบว่า ทารกที่เกิดในหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะ PCOS อาจจะมีปัญหาในเรื่องของความผิดปกติในการมีบุตรหลานในรุ่นต่อไป และมีโอกาสเกิดภาวะ ความผิดปกติของระบบต่อมไร้ท่อ และระบบหลอดเลือดและหัวใจ ได้มากขึ้น
 
 
     โดยสรุป สตรีที่มีภาวะ PCOS จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิด ครรภ์เป็นพิษ ความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ ภาวะเบาหวานและดื้ออินสุลินขณะตั้งครรภ์  ทารกคลอดก่อนกำหนด ดังนั้นเมื่อทราบว่ามีการตั้งครรภ์ก็ควรจะรีบพบแพทย์เพื่อตรวจครรภ์ และวางแผนแนวทางป้องกันภาวะแทรกซ้อนดังกล่าว