ภาวะฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำ กับภาวะมีบุตรยาก (Subclinical Hypothyroidism)
โดย นพ. ชัยสึก จิวะธนะพร
 
 
โดยทั่วไปแล้ว ภาวะไทรอยด์เป็นพิษหรือฮอร์โมนไทรอยด์สูงกว่าปกติ และภาวะฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำกว่าปกติ เป็นภาวะที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของสตรีตั้งแต่ก่อนการตั้งครรภ์ และในขณะที่ตั้งครรภ์ รวมทั้งยังส่งผลกระทบต่อเนื่องกับทารกในครรภ์ด้วย ในเรื่องของการมีบุตรก็ส่งผลกระทบด้วยทำให้มีบุตรยากขึ้น โดยปกติแพทย์ผู้ดูแลเมื่อพบภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนที่ผิดปกติ จะต้องมีการควบคุมภาวะเหล่านี้ให้เป็นปกติก่อนที่จะให้ผู้ป่วยตั้งครรภ์ได้ และติดตามต่อเนื่องระหว่างตั้งครรภ์ เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นต่อมารดาที่ตั้งครรภ์และกับทารกในครรภ์ด้วย
 
แต่ยังมีอีกภาวะหนึ่ง คือ ภาวะฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำที่ไม่มีอาการ (Subclinical Hypothyroid) ซึ่งในอดีตไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดว่ามีผลกระทบต่อการมีบุตร หรือกับทารกในครรภ์ แต่จากการศึกษาที่พบในปัจจุบัน ปรากฏว่ามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับภาวะการมีบุตรยาก และกับทารกในครรภ์ได้เช่นเดียวกับภาวะไทรอยด์ทำงานผิดปกติที่แสดงอาการ
 
 
ภาวะฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำแต่ไม่มีอาการ (Subclinical Hypothyroidism)
 
ภาวะฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำแต่ไม่มีอาการ เป็นภาวะที่ตรวจพบการทำงานของต่อมไทรอยด์เริ่มทำงานน้อยลงผิดปกติ คือ ตรวจระดับฮอร์โมนไทรอยด์ยังคงเป็นปกติ (T3 และ T4) แต่ระดับฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองที่มากระตุ้นต่อมไทรอยด์ (TSH) จะสูงกว่าปกติ โดยที่คนไข้ไม่มีอาการใด ๆ เกิดขึ้น ภาวะนี้จะตรวจพบจากการตรวจเลือดเท่านั้น โดยค่าเลือดฮอร์โมนไทรอยด์เองจะปกติ (Free T3 and Free T4) แต่ฮอร์โมน TSH จะสูงกว่าปกติ โดยเกณฑ์อยู่ที่น้อยกว่า 2.5 mIU/L แต่ในสตรีตั้งครรภ์ ค่าปกติจะแตกต่างกันตามอายุครรภ์ คือที่ไตรมาสแรก ควรจะน้อยกว่า 2.5 mIU/L ไตรมาสสอง น้อยกว่า 3mIU/L และ ไตรมาสสาม น้อยกว่า 3.5mIU/L
 
 
ภาวะฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำแต่ไม่มีอาการ (Subclinical Hypothyroid) กับภาวะมีบุตรยาก
 
ยังไม่มีข้อมูลว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกันชัดเจน แต่ในคนไข้กลุ่มนี้ เมื่อตั้งครรภ์ก็ควรมีการตรวจติดตามเป็นระยะ เพราะมีความเป็นไปได้ว่าโรคอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง และรุนแรงมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
 
 
ภาวะฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำแต่ไม่มีอาการ (Subclinical Hypothyroid) กับภาวะแท้งบุตร
 
จากการศึกษาพบว่าระดับฮอร์โมน TSH มากกว่า 4 mIU/L ระหว่างตั้งครรภ์ ส่งผลต่อการแท้งบุตรมากขึ้น
 
 
ภาวะฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำแต่ไม่มีอาการ (Subclinical Hypothyroid) กับภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ระหว่างตั้งครรภ์
 
พบว่าหากระดับฮอร์โมน TSH ผิดปกติ จะส่งผลกระทบต่อภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ระหว่างตั้งครรภ์ได้ เช่น การคลอดก่อนกำหนด ภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนด ภาวะครรภ์เป็นพิษ
 
 
ภาวะฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำแต่ไม่มีอาการ (Subclinical Hypothyroid) กับการเจริญเติบโตของเด็ก
 
จากการศึกษาพบว่าหากระดับฮอร์โมน TSH มากกว่า 4 mIU/L จะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ได้ เช่นพัฒนาการทางด้านสมองและระบบประสาทที่ผิดปกติ การทำงานผิดปกติของปอดตอนคลอด
 
เห็นได้ว่าภาวะฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำแต่ไม่มีอาการ (Subclinical Hypothyroid) ส่งผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ด้านต่าง ๆ อย่างมาก ดังนั้นเมื่อตรวจพบว่าเป็นภาวะนี้ ผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาร่วมกับอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด ก่อนที่จะตั้งครรภ์