การแช่แข็งตัวอสุจิ
โดย นพ. ชัยสึก จิวะธนะพร
 
การแช่แข็งอสุจิ เป็นขบวนการที่อาศัยความเย็นในการเก็บรักษาตัวอสุจิ โดยมีผู้สังเกตพบว่าตัวอสุจิยังสามารถเคลื่อนไหวได้แม้ว่าจะผ่านการแช่แข็ง และการละลายมาแล้ว ทำให้มีการคิดค้นวิธีการเก็บรักษาตัวอสุจิโดยการแช่แข็ง จนกระทั่งมีการจัดตั้งเป็นธนาคารอสุจิขึ้น ช่วงแรกเป็นการแช่แข็งและให้บริการในสัตว์ก่อน ต่อมามีการคิดวิธีการแช่แข็งอสุจิของทหาร เพื่อให้สามารถมีทายาทสืบสกุลได้ในกรณีที่เสียชีวิต ในปี 2496 ได้มีรายงานการคลอดทารกที่เกิดจาก การผสมเทียม (IUI) โดยใช้อสุจิแช่แข็งเป็นครั้งแรก และได้มีการพัฒนาวิธีการแช่แข็งอสุจิต่อมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบัน
 
 
 
 
จุดประสงค์ในการแช่แข็งตัวอสุจิ
 
1. เพื่อรักษาความสามรถในการมีทายาทสืบสกุล ในผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งซึ่งอาจจะมีผลกระทบกับการสร้างตัวอสุจิ หรือจำนวนของอสุจิ เช่นมะเร็งของอัณฑะ มะเร็งที่องคชาติ
 
2. การเก็บรักษาอสุจิไว้ ก่อนการรักษาด้วยการให้ยาเคมีบำบัด หรือการฉายรังสีในผู้ป่วยมะเร็งระบบต่างๆ เนื่องจากยาเคมีบำบัด และการฉายรังสี จะมีการทำลายตัวอสุจิค่อนข้างมากบางครั้งอาจจะมีผลถึงเซลล์ที่สร้างตัวอสุจิทำให้หยุดการผลิตตัวอสุจิได้
 
3. ในผู้ป่วยที่ต้องการทำหมันชาย การแช่อสุจิไว้ก่อนเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งในกรณีที่คู่สมรสเปลี่ยนใจอยากมีบุตรอีก
 
4. เป็นการเก็บรักษาตัวอสุจิไว้และจัดตั้งเป็นธนาคารอสุจิ ( donor sperm bank ) เนื่องจากมีคู่สมรสที่มีบุตรยากหลายคู่ มีปัญหาในเรื่องของน้ำเชื้ออสุจิที่ไม่ดี หรือบางรายไม่มีเชื้ออสุจิเลย การที่มีธนาคารอสุจิ ก็เป็นประโยชน์มากในรายที่มีปัญหาดังกล่าว
 
5. คู่สมรสที่มีบุตรยากบางคู่ มีปัญหาเรื่องน้ำเชื้ออสุจิ และต้องการใช้น้ำเชื้ออสุจิบริจาค การแช่แข็งอสุจิก็มีบทบาท เนื่องจากต้องตรวจเลือดหาความเสี่ยง ตรวจคัดกรองผู้บริจาคจนแน่ใจว่าไม่มีโรคติดต่อที่อาจถ่ายทอดทางอสุจิได้เช่น ไวรัส HIV เป็นต้น ซึ่งโดยทั่วไปจะมีระยะเวลาการตรวจซ้ำเพื่อความแน่ใจประมาณ 6 เดือน ดังนั้นก็อาจจะนำอสุจินั้นแช่แข็งไว้ก่อน เมื่อแน่ใจว่าปลอดภัยจึงนำมาละลายและใช้ได้
 
6. ในการรักษาภาวะมีบุตรยาก คู่สมรสฝ่ายชายบางรายจะมีปัญหาในเรื่องการเก็บน้ำเชื้อได้ยาก อาจจะเกิดจากความเครียด กรณีนี้ถ้าผู้ป่วยสามารถมาเก็บน้ำเชื้ออสุจิไว้ก่อน เมื่อถึงเวลาที่ต้องใช้จริงแล้วเก็บน้ำเชื้อไม่ได้ ก็สามารถนำอสุจิที่ผ่านการแช่แข็งไว้แล้ว มาละลายและใช้ได้
 
7. ผู้ป่วยบางรายมีปัญหาว่า ในช่วงที่ต้องใช้น้ำเชื้อเพื่อการผสมเทียม (IUI) หรือใช้น้ำเชื้อเพื่อการทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) ไม่สามารมาเก็บน้ำเชื้อได้ อาจจะเนื่องจากติดภารกิจ อยู่ต่างจังหวัด ต่างประเทศ ก็สามารถมาเก็บน้ำเชื้อไว้ก่อน และแช่แข็งไว้ เมื่อถึงเวลาที่ต้องใช้เชื้อก็นะเชื้อที่แช่แข็งไว้มาใช้ได้ทันที