ชื่อแพทย์ : ชัยสึก จิวะธนะพร
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ

​    สูติ-นรีเวชวิทยา
    - เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์และการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

การศึกษา


​    - ปริญญาบัตร
​    - แพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2542

วุฒิบัตร

 
 1. สาขาสูตินรีเวชวิทยา เวชศาสตร์ครอบครัว ปี 2545
 2. ผู้ชำนาญการสูติศาสตร์-นรีเวชกรรม แพทยสภา ปี 2546
 3. ผู้ชำนาญการเวชศาสตร์การเจริญพันธ์แห่งประเทศไทย, ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์
  แห่งประเทศไทย ปี 2552

แขนงที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ
 1. ภาวะมีบุตรยาก
 2. ความผิดปกติทางฮอร์โมนของสตรี
 3. กระบังลมหย่อนและการถ่ายปัสสาวะผิดปกติในสตรี
 4. การผ่าตัดทางนรีเวชกรรมที่ไม่ใช่มะเร็ง
 5. การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
 6. การผ่าตัดจุลศัลยกรรมนรีเวช